Miksi verkostotyö on niin vaikeaa vanhustenhoidossa?

 


Miksi verkostotyö on niin vaikeaa vanhustenhoidossa?

Vanhustenhoito edellyttää monialaista lähestymistapaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta voidaan taata ikäihmisille laadukas ja kokonaisvaltainen hoito ja tuki. Tämän yhteistyön toteuttaminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut haastavaksi monille vanhustenhoidon johdossa oleville ja myös työntekijöille.

Verkostotyö edellyttää vahvaa tahtotilaa kokonaisnäkemykseen vanhusasiakkaista ja verkostojohtamista sekä verkosto-osaamisen kehittämistä.


Paljon haasteita

Vanhustenhoitoon osallistuu usein useita eri toimijoita ja organisaatioita, kuten hoitokoteja, kotihoitopalveluita, sairaaloita ja sosiaalipalveluita. Tämä monimutkainen organisaatiorakenne voi johtaa siihen, että vastuu- ja työnjakoa ei aina ole selkeästi määritelty, mikä hankaloittaa tiedonkulua ja päätöksentekoa. Lisäksi eri organisaatioiden käytännöt ja toimintatavat voivat vaihdella, mikä vaikeuttaa yhteisen näkemyksen ja tavoitteiden saavuttamista.

Verkoston johtamisosaamista ei myöskään löydy. Verkosto-osaaminen puuttuu vanhustyön johdosta ja työntekijöiltä. Kun asiaan paneutumiseen ei ole poliittista eikä organisatorista tahtotilaa, asiaa ei viedä eteenpäin millään tasolla. On helpompi keskittyä omaan laatikkoon ja omaan työhön puuttumatta toisten toimijoiden tekemisiin vaikka iäkkäät vanhusasiakkaat siitä kärsisivät.

Tiedonkulku eri ammattilaisten välillä on kriittistä vanhustenhoidossa, mutta valitettavasti se ei aina suju kitkattomasti. Kommunikaation puute tai virheellinen viestintä saattaa johtaa väärinymmärryksiin, epäselvyyksiin ja jopa potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Kirjalliset raportit, puhelinkeskustelut ja sähköpostit eivät välttämättä tavoita oikeita henkilöitä tai ne voivat hukkua laajaan viestitulvaan.

Vanhustenhoidon työntekijät kokevat usein ajanpuutetta ja resurssien niukkuutta. Tämä voi johtaa siihen, että työntekijät keskittyvät enemmän omiin tehtäviinsä eivätkä ehdi panostaa yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Verkostotyö edellyttää luottamusta eri ammattilaisten välillä. Luottamuksen puute voi johtua esimerkiksi kilpailusta resursseista tai erilaisista ammatillisista näkemyksistä. Myös aiemmat negatiiviset kokemukset yhteistyöstä voivat vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen tehdä yhteistyötä avoimesti ja luottavaisesti.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia