PERUSOIKEUKSISTA

 


PERUSOIKEUKSISTA


Kansalaisten perusoikeudet Suomessa ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia, jotka on turvattu Suomen perustuslaissa. Perusoikeudet koskevat muun muassa henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta, oikeutta sosiaaliturvaan sekä oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.


Perusoikeudet turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilönvapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.


Suomen perustuslaki takaa kansalaisten oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.


Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.


Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö täsmentää perustuslain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaille yhtenäiset ja laadukkaat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja yhtenäiset ja laadukkaat sosiaalipalvelut.


Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut eivät saa olla niin suuria, että ne estävät asiakasta hakeutumasta tarvitsemiinsa palveluihin.


Silti tiedetään ettei monilla vanhuksilla ole varaa maksaa hoidosta. Lisäksi tiedetään  muista vanhustenhoidon  ja hoivanvakavista puutteista ja epäkohdista jotka loukkaavat ihmisarvoa ja perusoikeuksia.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia